ขนาดอักษร
     
โครงสร้าง

สำนักจัดการความรู้ เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการภายใน ดำเนินการภายใต้การกำกับของอธิบดีกรมควบคุมโรค และรองอธิบดีกรมควบคุมโรค และ Chief Knowledge Officer (CKO) พญ.วราภรณ์ ภูมิสวัสดิ์ ปัจจุบันมีบุคลากรในสังกัด 21 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารทั่วไป กลุ่มพัฒนาวิชาการ กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร กลุ่มจัดการความรู้